De Caddy Winkel is een onderdeel van BPS54

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

BPS54
Schras 32
6744 WV Ederveen

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62790005.
Het BTW-nummer van BPS54 is: NL216299627B02
Het rekeningnummer waarop BPS54 actief is: NL45 INGB 0006 8261 67

 

De Caddy Winkel is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@decaddywinkel.nl
De Caddy Winkel is een onderdeel van BPS54, hierna dus ook te noemen als BPS54.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van BPS54 met wie BPS54 een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: BPS54 en Klant gezamenlijk.

1.6 BPS54: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van BPS54, te vinden onder de URL http://www.bps54.nl.

1.8 Zaken: zaken welke BPS54 op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 BPS54 garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien BPS54 hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt BPS54 er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen minus 30%, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor BPS54 mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn exclusief 21% BTW, alsmede exclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 BPS54 is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op meerdere wijzen worden voldaan:

a. door middel van elektronische vooruitbetaling (via iDeal);

b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);

c. door middel van contant betalen bij afhalen.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen bedragen normaliter 3 dagen na ontvangst betaling. Indien een product besteld dient te worden trachten wij een levertijd van 14 dagen te hanteren.

5.2 BPS54 zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voor zover BPS54 niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat BPS54 heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen (dus zonder het reclamatieformulier als bedoeld in artikel 7.1 in te hoeven vullen) terug te sturen naar BPS54 mits:

a. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;.

b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door BPS54;

c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat BPS54 het in ontvangst heeft genomen.

d. de Zaken zonder schade van buitenaf of hetzij (verkeerd) gebruik terug gestuurd worden. 

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

6.3 Wanneer de klant na 14 dagen bestelde en betaalde producten wilt reclameren cq. retourneren, moet de klant rekening houden met een credit van 70% over het totaalbedrag. 
30% van het totaalbedrag over de geretourneerde en/of geannuleerde producten zijn tegemoetkoming voor onverwachte gemaakte kosten. 

6.4 Producten die na 30 dagen aangemeld worden voor retour nemen wij helaas niet meer terug. 

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met BPS54 alwaar na Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar BPS54 mits:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan BPS54 binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;

b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld;

c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door BPS54;

d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat BPS54 het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van BPS54 blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal BPS54 met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van BPS54 inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;

b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.
7.6 

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van BPS54

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal BPS54 deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door BPS54 aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met BPS54, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. BPS54 zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

9.3 Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 BPS54 is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door BPS54 inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.